Informacja w sprawie firmy Tax Care S.A.

Szanowni Państwo
Członkowie Zarządów Regionalnych Oddziałów
Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 

            W związku z wciąż pojawiającymi się informacjami, dotyczącymi naruszania ustawy o doradztwie podatkowym przez firmę Tax Care S.A. – pragnę przekazać, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP) podjęła dotychczas szereg czynności mających na celu eliminację tych praktyk, jednak jak dotąd nie udało nam się skutecznie uniemożliwić prowadzenia przez ten podmiot czynności niezgodnych z prawem.

     
      W lutym 2011 r. wystosowaliśmy do Pana Janusza Adriana Jarosza, Prezesa Zarządu Tax Care S.A. pismo z prośbą o wyjaśnienie i wskazanie podstawy prawnej, na podstawie której spółka Tax Care S.A. świadczy usługi doradztwa podatkowego. Z uwagi na brak odpowiedzi, po kilku miesiącach ponowiliśmy naszą prośbę do Pana Janusza Adriana Jarosza, Prezesa Zarządu Tax Care S. A., zwracając jednocześnie uwagę na zakaz wykonywania czynności doradztwa podatkowego na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy o doradztwie podatkowym. W tym samym czasie, w związku z powzięciem przez KRDP informacji odnośnie świadczenia usług księgowych oraz doradztwa podatkowego w oddziałach Idea Banku przez pracowników firmy Tax Care S. A., zostało wystosowane także pismo do Pana Jarosława Augustyniaka, Prezesa Zarządu Idea Bank S.A., informujące o fakcie świadczenia usług doradztwa podatkowego bez niezbędnych uprawnień przez spółkę Tax Care S. A.
   
        W odpowiedzi na powyższą korespondencję Prezes Zarządu Tax Care S.A., Pan Janusz Adrian Jarosz – opisując zakres działalności Tax Care S. A. podkreślił, że zdaje sobie sprawę z zastrzeżenia wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez podmioty wskazane w ustawie oraz przekazał, że działalność Tax Care S.A. pozostaje w granicach powszechnie obowiązującego prawa, którego przestrzeganie jest dla Spółki wartością najwyższą.  Również Zarząd Idea Banku nie znalazł powodów, dla których czynności podejmowane przez pracowników Tax Care S.A. spełniałyby znamiona naruszenia prawa. W odpowiedzi na pismo KRDP w sprawie Zarząd Idea banku zapewnił, że świadczy usługi z największą starannością oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
 
     
      W związku z powyższym stanowiskiem obu podmiotów, wystosowane zostało - do Komendy Rejonowej Policji Warszawa II - zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu tj. przestępstwa z art. 81 ust. 2 ustawy o doradztwie podatkowym przez Janusza Adriana Jarosza, Prezesa Zarządu Tax Care S.A.Komenda Rejonowa Policji Warszawa II wszczęła dochodzenie o czyn określony w art. 81 ust. 2 ustawy o doradztwie podatkowym, jednak po weryfikacji całości materiału dowodowego (m.in. korespondencja pomiędzy KRDP a Prezesem Zarządu Tax Care S.A., korespondencja z Prezesem Zarządu Idea Banku S. A. oraz wydruki stron internetowych przedstawiające oferowane usługi przez Tax Care S.A.) umorzono przedmiotowe dochodzenia w sprawie o czyn z art. 81 ust. 2 ustawy o doradztwie podatkowym.
 
     
      Sprawą niezgodnych z prawem praktyk w działalności spółki Tax Care S.A. KRDP starała się zainteresować - w związku z powyższym - i inne instytucje.
     
       Złożone zostało zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez Tax Care S.A., w którym opisany został również problem współpracy Tax Care S.A. oraz Idea Bank S.A. Wykazano, że działania te noszą znamiona czynów opisanych w art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ponadto zaznaczono, że w/w podmioty uzależniają przyznanie kredytu od podpisania dodatkowej umowy dotyczącej korzystania z usług księgowych, co wzbudza słuszne podejrzenia, iż jest to czyn ograniczający konkurencję oraz czyn wypełniający znamiona bezprawnego nacisku jakiemu poddawani są potencjalni klienci. W odpowiedzi z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Delegatury w Warszawie, otrzymaliśmy jednak informację, że „okoliczności faktyczne przedstawione przez zawiadamiającego nie dają podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie”. W związku z powyższym brak było podstaw do interwencji Prezes UOKiK.
     
       Również Komisja Nadzoru Finansowego – poinformowana o stosowanych praktykach sprzedażowych przez Getin Noble Bank S.A. i Idea Bank S.A. w obszarze działalności kredytowej – nie dopatrzyła się podstaw do wszczęcia jakichkolwiek czynności. W odpowiedzi jaka wpłynęła do Biura KIDP wskazano, że KNF nie zgadza się ze stanowiskiem KRDP i stwierdza, że nie jest uprawniona do dokonania wiążącej oceny w zakresie czynów wspomnianych instytucji pod kątem nieuczciwej konkurencji.
 
            Oznacza to, że standardowe działania nie przyniosły dotychczas efektu. Dlatego też zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy do Regionalnych Oddziałów KIDP nadal trafiają zgłoszenia odnośnie niestosownych działań firmy Tax Care S.A.? W przypadku odpowiedzi pozytywnej – w opinii Prezydium KRDP  - zasadnym wydaje się wystąpienie ze zgłoszeniami naruszenia prawa przez Tax Care S.A. (wraz z nowym materiałem dowodowym) lokalnie - naturalnie Biuro KIDP udzieli w takim przypadku - w razie potrzeby -  wsparcia prawnego i administracyjnego.
 


Z poważaniem
 
Tomasz Michalik
Przewodniczący
Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x