Potwierdzenie uczestnictwa w formach kształcenia organizowanych poza KIDP

Szanowni Państwo,

 

 

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z zapisami Art. 11 g pkt 5 uchwały 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych doradca podatkowy uczestniczący w formach kształcenia organizowanych przez inne podmioty niż organy lub jednostki organizacyjne KIDP zobowiązany jest do dokonywania właściwych wpisów w centralnej ewidencji (poprzez panel mdoradca) niezwłocznie, nie później niż do 31 marca roku następnego, z jednoczesnym przesłaniem uwierzytelnionych przez siebie kopii potwierdzeń uczestnictwa w tych formach kształcenia. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego placówki pocztowej operatora publicznego. Brak kopii potwierdzeń uczestnictwa będzie skutkował brakiem potwierdzenia w systemie załączonych deklaracji.

 

 

Jednocześnie zapraszamy wszystkich Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych.

Informacje można znaleźć na stronie internetowej http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/749_podnoszenie_kwalifikacji.html  

 

 

                                                                         Z poważaniem
          Zarząd
Śląskiego Oddziału KIDP

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x