Praktyki zawodowe

Kandydaci na doradców podatkowych, którzy zdali z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają sześciomiesięczną praktykę u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego.

Praktyka jest odbywana w wymiarze 8 godzin w tygodniu.
Doradca podatkowy zawiera z praktykantem umowę o odbycie praktyki. Może też zawrzeć na czas odbywania praktyki umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych zadań. Zakres merytoryczny praktyki obejmuje czynności doradztwa podatkowego - w celu zdobycia umiejętności praktycznego stosowania zdobytej wiedzy teoretycznej.

Inne formy praktyki

Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie:

1) przez okres co najmniej 6 miesięcy w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 3 i 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów z zakresu prawa podatkowego na rzecz klienta;

2) przez okres co najmniej 1 roku w:

a) urzędzie skarbowym
b) izbie skarbowej
c) urzędzie kontroli skarbowej
d) urzędzie celnym
e) izbie celnej
f) Ministerstwie Finansów
g) samorządowych służbach finansowych
h) samorządowym kolegium odwoławczym

- jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.

3) przez okres co najmniej 1 roku:

a) na stanowisku prokuratora lub sędziego,
b) na stanowisku, na którym są wykonywane czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub na stanowisku uprawniającym do przeprowadzania lustracji w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego,
c) na stanowisku głównego księgowego w podmiotach, które na podstawie przepisów o rachunkowości są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
d) na stanowisku skarbnika gminy;

4) przez okres co najmniej 2 lat w charakterze pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, zajmującego się dziedzinami, w których zakres wchodzi prawo podatkowe.

Na równi z praktyką jest traktowane wykonywanie przez okres co najmniej 6 miesięcy zawodu adwokata, radcy prawnego lub biegłego rewidenta.


Kwestię praktyk reguluje również:

W załączeniu przekazujemy:


Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x