Program pomocy doradcom podatkowym w sprawach karnych i karnych skarbowych

 

I.Cele Programu.
1. Zmniejszenie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem zawodu doradcy podatkowego.
2. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i utrwalenia więzi pomiędzy członkami korporacji.
3. Umożliwienie zachowania zasad etyki i godności doradcy podatkowego.

II. Zgodność ze Statutem KIDP i uchwałą I Zjazdu KIDP w sprawie programu działania KIDP.
Działania objęte niniejszym Programem mieszczą się w zadaniach:
a) statutowych KIDP obejmujących:
- reprezentowanie członków Izby, w tym udział w postępowaniu sądowym przez upoważnionego przedstawiciela społecznego,
- ochronę interesów zawodowych doradców podatkowych.
b) nałożonych uchwałą programową I Zjazdu KIDP, o podejmowaniu wszelkich prawnie dopuszczalnych działań zmierzających do:
- ochrony tytułu „Doradcy podatkowego”,
- podniesienia rangi zawodu m.in. poprzez „przystępowanie do postępowań karnych i karnych skarbowych prowadzonych przeciwko doradcy podatkowemu, w związku z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego, a także udzielanie pomocy prawnej w tym zakresie.”

III. Zakres terytorialny Programu
Obszar działania Oddziału Śląskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych z siedzibą w Katowicach.

IV. Przedmiot Programu
Pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego, pozakodeksowego ustawodawstwa karnego, związanych z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego.


V. Podmiot Programu
Doradcy podatkowi zrzeszeni w Śląskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych, którzy złożyli pisemny wniosek o jej udzielenie oraz nie posiadają zaległości w opłaceniu składek członkowskich ani z innych tytułów na rzecz KIDP.

 

VI. Realizacja Programu
1. Program realizowany jest przez  Komisję Pomocy w Sprawach Karnych i Karnych Skarbowych.
2. W skład Komisji wchodzą wyznaczeni przez Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP:
- jeden członek Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP,
- przedstawiciele społeczni.
3. Nadzór nad pracami Komisji prowadzi wyznaczony członek Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP.
4. W pracach Komisji biorą udział jej członkowie.
5. Z Komisją współpracują adwokaci, z którymi podpisano umowę współpracy.
6. Komisja działa na podstawie niniejszego Programu oraz regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP.
7. O wyborze wchodzącego w skład Komisji członka Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP, przedstawicieli społecznych oraz ilości adwokatów decyduje Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP, w zależności od potrzeb.

VII. Zakres pomocy
1. Wyznaczenie przedstawiciela społecznego do udziału w postępowaniu sądowym.

2. Umożliwienie doradcy podatkowemu występującemu  w charakterze przedstawiciela społecznego skorzystanie z bezpośrednich konsultacji z adwokatem, w wymiarze 1 godziny.

3. Umożliwienie doradcy podatkowemu korzystającemu z pomocy przedstawiciela społecznego nawiązania kontaktu z adwokatami, o których mowa w punkcie VI.5, w przypadku zaistnienia potrzeby:

a) konsultacji telefonicznych w przypadku przeszukania lub zatrzymania przez uprawniony organ,

b) jego obrony w postępowaniach sądowych przed innymi organami,

- poprzez udostępnienie ich listy adresowej.

 

4. Dofinansowanie w wysokości 50 % poniesionych kosztów wynagrodzenia adwokatów, w zakresie pomocy określonej w ust. 3, w kwocie nie większej niż 1000 PLN.

VIII. Obowiązki doradcy podatkowego korzystającego z Programu.

1. Doradca podatkowy korzystający z pomocy Śląskiego Oddziału KIDP obowiązany jest bez wezwania udostępnić wszelkie dokumenty przedmiotowej sprawy, w tym powstałe po czasie udzielenia pomocy, pod rygorem zwrotu udzielonego przez Śląski Oddział KIDP dofinansowania.
2. W przypadku odzyskania kosztów zastępstwa adwokackiego, w całości lub w części, doradca podatkowy w pierwszej kolejności zobowiązany jest do ich zwrotu na rzecz Śląskiego Oddziału KIDP, do wysokości udzielonej pomocy. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty odzyskania kosztów.

IX. Finansowanie
Prace Komisji są finansowane ze środków Śląskiego Oddziału KIDP .

X. Zachowanie tajemnicy doradcy podatkowego

Na doradcy podatkowym występującym w charakterze przedstawiciela społecznego oraz osobach zaangażowanych w realizację Programu ciąży obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich faktów i informacji, z którymi zapoznali się w związku z prowadzeniem sprawy.

 

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x