Szczegóły szkolenia / imprezy

Webinarium. CIT, PIT w 2022 r. Rewolucyjne zmiany wynikające z tzw. polskiego ładu jako alternatywa do wcześniejszego nieładu. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Punkty.
Kategoria: CIT/PIT/VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 185 / 150
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
297.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-06-30
Data zakończenia: 2022-06-30
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

zaprasza doradców podatkowych

oraz pracowników doradców podatkowych

na szkolenie* z zakresu

Webinarium. CIT, PIT w 2022r. – rewolucyjne zmiany wynikające z tzw. ”polskiego ładu” jako alternatywa do wcześniejszego „nieładu”?

Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Punkty.

Uwaga! Istnieje możliwość ponownego odsłuchania szkolenie do 24h po odbytym szkoleniu. Uczestnicy webinarium, którzy chcą otrzymać link w celu ponownego odsłuchania szkolenia proszeni są o mailową informację w dniu szkolenia na adres slaski@kidp.pl

Uwaga! W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie do dnia 27.06.2022 r.

Materiały zostaną dołączona na dwa dni przed szkoleniem o czym zostaną Państwo poinformowani e-mailowo.

Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie. Link zostanie wysłany na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikacje poprawności e-maili.

Program szkolenia:

1. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2022 r.

• zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup),

• zmiana/doprecyzowanie definicji rezydencji podatkowej,

• zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT (m.in.: rozszerzenie możliwości opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do CIT estońskiego, minimalne nakłady na inwestycje),

• nowość – minimalny podatek przychodowy (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania),

• preferencje przewidziane dla spółek holdingowych,

• ukryta dywidenda jako nkup (świadczenia na rzecz wspólników, najem składników majątkowych od wspólników),

• doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu składania informacji o wspólnikach spółek jawnych,

• zmiany w katalogu przychodów z zysków kapitałowych,

• nowe i zmienione ulgi podatkowe w podatku CIT,

• inne zmiany i planowane zmiany.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022r.

• zmiana związana z brakiem możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej,

• zwiększona do 30 tyś zł kwota wolna od podatku dla niektórych grup podatników oraz dalsze konsekwencje dla płatników i podatników,

• zmiana kwoty granicznej skali podatkowej do 120 tyś zł,

• ulga podatkowa dla klasy średniej w PIT,

• zmiany w zakresie amortyzacji składników wprowadzanych do działalności z majątku prywatnego,

• zmiany w zakresie zwolnień z PIT (nowe zwolnienia podatkowe),

• rozszerzenie zakresu przychodów z działalności wykonywanej osobiście (przychody z udziału w badaniach i eksperymentach),

• zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodów służbowych dla celów prywatnych przez pracowników,

• sprzedaż samochodów wykupionych z leasingu operacyjnego a właściwe źródło przychodów podatkowych,

• zmiany w zakresie wspólnego rozliczania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci,

• wyższe koszty podatkowe stosowane przez płatników (dla pełniących funkcje społeczne i obywatelskie),

• zmiany w ulgach podatkowych w PIT: ulga rehabilitacyjna, ulga na dziecko, ulga mieszkaniowa, ulga na remont i konserwację zabytkowych nieruchomości, ulga z tytułu inwestycji w alternatywne spółki inwestycyjne, ułatwienia dla Polaków powracających z zagranicy.

3. Zmiany w zryczałtowanych formach opodatkowania

• ograniczenie czy też likwidacja opodatkowania kartą podatkową,

• zmiana stawki ryczałtu ewidencjonowanego dla niektórych rodzajów przychodów.

4. Inne zmiany w podatkach dochodowych, planowane zmiany

• zmiany w zakresie amortyzacja nieruchomości,

• zmiany w temacie cen transferowych,

• działania restrukturyzacyjne,

• księgi i ewidencje – nowa forma,

• nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy,

• zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT),

• zmiany w ulgach podatkowych: ulga B+R, ulga IP Box, ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację, ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na terminal,

5. Planowane zmiany w PIT od lipca 2022 r. w tym min.: likwidacja ulgi dla klasy średniej, zmniejszenie stawki podatkowej do 12% oraz kwoty wolnej od podatku, przywrócenie możliwości rozliczenia wraz z dzieckiem jako rodzic samotnie wychowujący, możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, rozszerzenie zwolnień podatkowych oraz inne planowane zmiany w PIT oraz CIT.

6. Inne wybrane zagadnienia oraz pytania uczestników.


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener: Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.Termin i miejsce:

Webinarium, 30.06.2022 r. godz. 09.00 – 14.45


WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

https://slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=5119

do dnia 27 czerwca 2022r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.


Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

99,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

297,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

99,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

297,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


BEZPŁATNE ZAPROSZENIA NA SZKOLENIA

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP postanowiono umożliwić czynnym i zawieszonym doradcom podatkowym ze Śląskiego Oddziału KIDP skorzystanie z dwóch zaproszeń do bezpłatnego udziału w wybranych dwóch szkoleniach w ciągu 2022 roku, bez względu na formę ich organizacji (stacjonarną lub on-line). Warunkiem skorzystania z zaproszeń jest bieżące opłacanie składek członkowskich.

Bezpłatny udział w danym szkoleniu jest możliwy po uprzednim zgłoszeniu chęci wykorzystania zaproszenia drogą mailową na adres slaski@kidp.pl w terminie do 3 dni przed planowanym szkoleniem.

Link do pobrania zaproszeń:

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1630_zaproszenie_do_bezplatnego_udzialu_w_szkoleniu_2022.htmlUWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html

W związku ze zmianą formy szkoleń ze stacjonarnych na on-line, przesyłamy kilka wiadomości technicznych:

- Doradcy zapisujący na szkolenie swoich pracowników proszeni są o przesłanie na adres slaski@kidp.pl adresów e-mailowych zapisanych pracowników w celu wysłania im linka do odbycia szkolenia. Jeden link przypisany jest jednemu uczestnikowi szkolenia.

- Materiały zostaną przesłane e-mailowo do zapisanych uczestników na dwa dni przed szkoleniem, pod warunkiem opłacenia szkolenia.

- Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie.

- Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.

- Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.

- Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.

- Wszyscy uczestnicy szkolenia online będą widzieli oraz słyszeli wykładowcę, natomiast nie będą mogli zadawać pytań.

Ewentualne pytania do wykładowcy prosimy o przesyłanie na dwa dni robocze przed planowanym szkoleniem.

Na szkoleniu on-line istnieje możliwości wykorzystania „Zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu”. Informacje powyżej.

W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).

Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA: Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tj. 27.06.2022 r. tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.

Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x