Szczegóły szkolenia / imprezy

Kasy rejestrujące z uwzględnieniem zmian od maja i lipca 2021 r. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Punkty.
Kategoria: Kasy fiskalne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 47 / 150
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
297.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-04-28
Data zakończenia: 2021-04-28
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Uwaga! W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie do dnia 23.04.2021 r.

Materiały zostaną dołączona na dwa dni przed szkoleniem o czym zostaną Państwo poinformowani e-mailowo.

Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie. Link zostanie wysłany na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikacje poprawności e-maili.


Program szkolenia:

1. Powadzenie ewidencji sprzedaży, wystawianie i wydawanie paragonu fiskalnego:

· na czyją rzecz wystawia się paragon?,

· problemy praktyczne związane z weryfikacją nabywcy przy sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej,

· wystawienie a wydanie paragonu dokumentującego sprzedaż,

· moment wystawienia paragonu,

· wystawianie paragonów dokumentujących zaliczki,

· wystawianie i wydawanie e-paragonów (nowe rozporządzenia techniczne):

o do kwietnia 2021 r.,

o od maja 2021 r.,

· wydawanie rachunków lub paragonów kelnerskich,

· wystawienie paragonu a obowiązek podatkowy w VAT,

· paragony a wystawianie faktur – terminy dokumentowania,

· wystawianie faktur do paragonów z NIP,

· ryzyko sankcji przy odliczaniu VAT z faktury za przejazd taksówką,

· „Objaśnienia podatkowe” dot. paragonów z NIP a ich zgodność z przepisami VAT,

· wykazywanie paragonów z NIP w JPK_VAT od lipca 2021 r.,

· termin wystawiania raportu fiskalnego dobowego i okresowego (miesięcznego),

· zwroty towarów, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów – ewidencje, niezbędne dane, dokumentowanie,

· oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z obsługą kas rejestrujących oraz ich odpowiedzialnością karnoskarbową po zmianach od kwietnia 2020 r.

2. Obowiązki związane z użytkowaniem kas rejestrujących:

· brak kasy, awaria kasy lub brak internetu w kasie online – sposoby postepowania,

· paragony fiskalne a obowiązek podatkowy w podatku VAT,

· terminy przeglądów technicznych,

· przeglądy techniczne kasy w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej,

· sankcja za brak przeglądu technicznego kasy,

· fiskalizacja kasy,

· obowiązki związane z zakończeniem pracy kasy lub zakończeniem działalności gospodarczej,

· kategorie kas online i zakres ich użytkowania,

· terminy wprowadzania kas online dla poszczególnych branż działalności gospodarczej w 2021 i 2022 r.,

· możliwości uniknięcia instalacji kasy online od lipca 2021 r. m.in. dla usług budowlanych,

· czy usługi doradztwa podatkowego objęte są obowiązkiem instalacji kasy online?

3. Zasady odliczenia i zwrotu kwot z tytułu zakupu kasy rejestrującej:

· warunki odliczania i zwrotu kwot wydanych na zakup kasy rejestrującej,

· zwrot wydanych na zakup kasy rejestrującej dla podatników zwolnionych z VAT,

· odliczenia i zwroty dotyczące podatników nabywających kasy online posiadających już kasy rejestrujące,

· odliczenia i zwroty dotyczące podatników posiadających już kasy online i nabywające inne kasy online,

· odliczenia i zwroty od kas rezerwowych.

4. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2021 r.:

· warunki stosowania zwolnień podmiotowych,

· limity stosowane w zwolnieniach podmiotowych,

· sprzedaż na rzecz osób fizycznych, która nie jest brana pod uwagę do limitów zwolnień podmiotowych,

· zwolnienia przedmiotowe (m.in. usługi telekomunikacyjne, najem, usługi dostarczania wody, sprzedaż środków trwałych, sprzedaż na rzecz pracowników),

· stosowanie zwolnień przedmiotowo-podmiotowych, sposób wyliczania udziału procentowego,

· terminy obowiązku instalacji kasy rejestrującej w związku z utratą prawa do zwolnień podmiotowych oraz przedmiotowo-podmiotowych,

· czynności objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,

· kiedy występuje bezwzględny obowiązek fiskalizacji sprzedaży?,

· fiskalizacja wpłat pracowników oraz płatności innych niż gotówkowe,

· potrącenie z wynagrodzenia a otrzymanie zapłaty na rachunek bankowy – konsekwencje,

· kiedy nie trzeba fiskalizować świadczeń na rzecz pracowników,

· zapłata na konto bankowe a brak obowiązku fiskalizacji transakcji,

  • fiskalizacja świadczeń nieodpłatnych np. przekazanie alkoholu,

· obciążenie współpracownika lub pracownika za koszty zużytego paliwa a kasa fiskalna.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Wojciech Zajączkowski

Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Były wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi.Termin:

28.04.2021 r. godz. 09.00 – 15.00WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:


do dnia 23 kwietnia 2021r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

99,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

297,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

99,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

297,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html

W związku ze zmianą formy szkoleń ze stacjonarnych na on-line, przesyłamy kilka wiadomości technicznych:

- Doradcy zapisujący na szkolenie swoich pracowników proszeni są o przesłanie na adres slaski@kidp.pl adresów e-mailowych zapisanych pracowników w celu wysłania im linka do odbycia szkolenia. Jeden link przypisany jest jednemu uczestnikowi szkolenia.

- Materiały zostaną przesłane e-mailowo do zapisanych uczestników na dwa dni przed szkoleniem, pod warunkiem opłacenia szkolenia.

- Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie.

- Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.


- Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.

- Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.

- Wszyscy uczestnicy szkolenia online będą widzieli oraz słyszeli wykładowcę, natomiast nie będą mogli zadawać pytań.

Ewentualne pytania do wykładowcy prosimy o przesyłanie na dwa dni robocze przed planowanym szkoleniem.

- Na szkoleniu on-line nie ma możliwości wykorzystania „Zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu”.

- W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tj. 23.04.2021 r. tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x