Szczegóły szkolenia / imprezy

Webinarium.PRAWO PRACY W PRAKTYCE I CZAS PRACY W I POŁOWIE 2021 ROKU. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Punkty.
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 59 / 150
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
297.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-04-01
Data zakończenia: 2021-04-01
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           


Uwaga! W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie do dnia 29.03.2021 r.

Materiały zostaną dołączona na dwa dni przed szkoleniem o czym zostaną Państwo poinformowani e-mailowo.

Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie. Link zostanie wysłany na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikacje poprawności e-maili.


Program szkolenia:

1. Zmiany w zakresie badań lekarskich pracowników od 16.12.2020r.

2. Kiedy pracownik administracyjno-biurowy nie musi robić badań wstępnych?

3. Kiedy pracownik inny niż biurowy nie musi robić badan wstępnych?

4. Projektowane zmiany w pracy zdalnej.

5. Kwarantanna i jej dokumentowanie.

6. Izolacja i jej dokumentowanie.

7. Czy na kwarantannie i izolacji można pracować? Zmiany od 5.12.2020r.

8. Jak wypisywać oświadczenia dotyczące opieki nad dzieckiem.

9. Testy na COVID i szczepienia przeciwko grypie a przychód ze stosunku pracy.

10. Czy szczepienia są wolne tylko z podatku, czy też ze składek ZUS?

11. Zasady funkcjonowania pracy zdalnej w czasie trwania tarczy i zasady pracy zdalnej

12. Dane osobowe w prawie pracy, modyfikacja w związku z sytuacją kryzysową.

13. Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie oceny stanu zdrowia pracownika w związku z koronawirusem.

14. Praca z domu w przypadku zagrożenia koronawirusem.

15. Obniżone wymiary czasu pracy w okresie tarczy, a wydawanie świadectwa pracy.

16. Urlop w obniżonym wymiarze czasu pracy a zapisy w świadectwie pracy.

17. Dobór pracowników do zwolnień z przyczyn ekonomicznych. Kryteria doboru
w przyczynie wypowiedzenia.

18. Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.

19. Rozszerzenie szkoleń bhp w formie online.

20. Nowe zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych.

21. Ograniczenie w wypłacaniu odpraw z przyczyn ekonomicznych.

22. Zmiany w zakresie kwot wolnych od potrąceń – podwyższanie kwoty o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny.

23. Przestój w zakładzie pracy – jak ustalić wynagrodzenie i w jaki sposób informować pracowników o przestoju.

24. Jakie wynagrodzenie płaci pracodawca, gdy sam podejmie decyzję o niedopuszczeniu pracownika do pracy w związku z podejrzeniem stanu zdrowia?

25. Co zrobić, by pracownik wykorzystał urlop bieżący.

26. Zmiany w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych.

27. Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności.

28. Dobór systemu czasu pracy dla poszczególnych pracowników.

29. Przepisy limitujące swobodę układania harmonogramów pracy:
- tydzień a okres odpoczynku tygodniowego, czy i jak udzielić odpoczynku za tzw. fragment
ostatniego tygodnia okresu rozliczeniowego,
- zasada jednej z czterech - wolnej niedzieli,
- zakaz przekraczania wymiaru czasu pracy,
- zakaz przekraczania rocznego i tygodniowego limitu nadgodzin,
- najczęstsze niezamierzone oraz wymuszone błędy w planowaniu,
- kiedy można zostać ukaranym grzywną za niewłaściwe planowanie pracy.

30. Tworzenie harmonogramów czasu pracy.

31. Prawo do wypoczynku:
- prawo pracownika do dni wolnych i prawne warunki jego naruszenia oraz praktyczne skutki
takiego naruszenia,
- uprawnienia pracownika - dzień wolny, czas wolny, czy i jak wysoka zapłata - co i w którym
momencie okresu rozliczeniowego czasu pracy, termin zapłaty poszczególnych składników
płacowych pochodnych od pracy ponad normy,
- ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności w dniu
udzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym,
- rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym - w bieżącym i kolejnym
okresie rozliczeniowym, na wniosek i bez wniosku pracownika,
- ewidencjonowanie czasu udzielanego jako czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
- na jak długi okres naprzód tworzyć harmonogram oraz dopuszczalność jego późniejszej korekty,
- jak uniknąć odpowiedzialności za tzw. ruchomy czas pracy.

32. Systemy czasu pracy, podstawowy, równoważny, zadaniowy.

33. Rekompensata dobowych i tygodniowych godzin nadliczbowych.

34. Skutki finansowe dla pracodawcy rozliczającego pracę poza rozkładem
(tzw. harmonogramem):

- w formie pieniężnej zamiast czasem wolnym,
- czasem wolnym zamiast zapłatą,
- dniem wolnym zamiast zapłatą,
- zapłatą zamiast dniem wolnym,
- zasada optymalizacji korzyści i prawno - karne ograniczenia tych możliwości.

35. Czas pracy w podróży służbowej a praca w ruchu:
- formułowanie postanowień o miejscu pracy (ruchome, punktowe i obszarowe miejsce pracy)
- rozliczanie takiego czasu i takiej pracy.

36. Elastyczny czas pracy i dopuszczalność naruszania doby pracowniczej.

37. Czas szkolenia i doskonalenia zawodowego a czas pracy.

38. Badania lekarskie a czas pracy.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener: Przemysław Pogłódek

Doktorant, wykładowca wyższych uczelni, inspektor pracy, autor publikacji naukowych i prasowych, audytor wewnętrzny.Termin:

01.04.2021 r. godz. 09.00 – 15.00


WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

https://slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=4527

do dnia 29 marca 2021r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.


Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

99,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

297,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

99,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

297,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html

W związku ze zmianą formy szkoleń ze stacjonarnych na on-line, przesyłamy kilka wiadomości technicznych:

- Doradcy zapisujący na szkolenie swoich pracowników proszeni są o przesłanie na adres slaski@kidp.pl adresów e-mailowych zapisanych pracowników w celu wysłania im linka do odbycia szkolenia. Jeden link przypisany jest jednemu uczestnikowi szkolenia.

- Materiały zostaną przesłane e-mailowo do zapisanych uczestników na dwa dni przed szkoleniem, pod warunkiem opłacenia szkolenia.

- Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie.

- Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.


- Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.

- Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.

- Wszyscy uczestnicy szkolenia online będą widzieli oraz słyszeli wykładowcę, natomiast nie będą mogli zadawać pytań.

Ewentualne pytania do wykładowcy prosimy o przesyłanie na dwa dni robocze przed planowanym szkoleniem.

- Na szkoleniu on-line nie ma możliwości wykorzystania „Zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu”.

- W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tj. 29.03.2021 r. tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x