Szczegóły szkolenia / imprezy

UWAGA - BRAK WOLNYCH MIEJSC!!! Problemy interpretacyjne dotyczące zmian w VAT w 2020 r. Szkolenie dla doradców oraz ich pracowników. Katowice. PUNKTY.
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 44 / 48
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-09-28
Data zakończenia: 2020-09-28
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

UWAGA - BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!


Uwaga! W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie do dnia 22.09.2020 r.
Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 liczba osób na tym szkoleniu jest ograniczona do 48.

Materiały zostaną udostępnione w dniu 24.09.2020 r. tylko tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie.

Podczas szkolenia będą obowiązywały następujące zasady:

- zasada „dwóch uczestników = jeden stolik” z zachowaniem odpowiednich odstępów,

- zasłaniamy nos i usta,

- stosujemy i udostępniamy uczestnikom żele antybakteryjne: płyn do dezynfekcji znajduje się w holu przy wejściu do biurowca bezdotykowy i w sali wykładowej przy wejściu areozol ręczny,

- przed szkoleniem, uczestnicy wypełniają ankiety dotyczące stanu zachorowalności na COVID-19 oraz oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo w szkoleniu,

- zasady dotyczące cateringu: ciastka są porcjowane osobno dla każdego uczestnika w plastikowym przezroczystym pojemniku, na stoliku dla każdego z butelka wody i kubkiem

kawa, herbata, cukier podane w saszetkach, wrzątek w bemarze,

- na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego

i stosujemy się do wytycznych.

Program szkolenia:

1. Biała lista podatników i mechanizm podzielonej płatności po zmianach od lipca 2020 r.:

· zapłata w split payment jako forma ochrony przed odpowiedzialnością w VAT, CIT i PIT,

· składanie druku ZAW-NR „przy pierwszej zapłacie” należności przelewem na rachunek,

· płatności transgraniczne a możliwe problemy z zaliczeniem wydatku do podatkowych kosztów.

2. Nowe klasyfikacje statystyczne, WIS i zmiany stawek VAT:

· czy nowe klasyfikacje obejmują wszystkie towary i usługi?,

· WIS a „stare” klasyfikacje,

· problemy ze stawkami podatkowymi na przykładzie gastronomii:

o towary czy usługi na wynos – stawka VAT,

o sprzedaż alkoholu – towar, czy usługa,

o oznaczanie faktur na sprzedaż alkoholu w restauracji symbolem GTU w nowym JPK_VAT,

o stosowanie zwolnienia podmiotowego a sprzedaż alkoholu w ramach usługi gastronomicznej,

o posiłki z owocami morza – jaka stawka podatkowa?

· stawki podatku w okresie przejściowym czerwiec-lipiec 2020 r.

3. Zmiany w przepisach dotyczących transakcji WDT i WNT:

· materialne przesłanki zastosowania stawki 0% przy WDT od 1 stycznia 2020 r.,

· materialne przesłanki zastosowania stawki 0% przy WDT od 1 lipca 2020 r.,

· jak rozumieć pojęcie: podanie VAT UE przez nabywcę dostawcy?,

· jak udowodnić podanie VAT UE?,

· moment podania VAT UE dostawcy,

· brak złożenia informacji podsumowującej,

· złożenie informacji podsumowującej po terminie,

· błędy w informacji podsumowującej i ich wyjaśnianie,

· błędy w VAT-UE a obowiązek złożenia pisemnych wyjaśnień,

· dokumentowanie WDT w 2020 r. – stosowanie stawki 0% na podstawie rozporządzenia UE lub ustawy o VAT,

· podmiot pośredniczący w transakcjach łańcuchowych,

· definicja ustawowa podmiotu pośredniczącego w świetle wykładni dokonanej przez Komisję Europejską,

· procedura call-off stock – zagadnienia prawnie nieuregulowane oraz rozbieżności w regulacjach polskich i unijnych,

· ewidencje w procedurze call-off stock, podmioty je prowadzące i ich zakres.

4. Nowa struktura JPK_VAT:

· wybrane zagadnienia problemowe związane z oznaczaniem grup towarów i usług oraz rodzajem transakcji, m.in.:

o refakturowanie a symbole GTU,

o oznaczanie sprzedaży budynków, budowli, gruntów i ich części,

o stosowanie oznaczeń TP do sprzedaży i zakupów,

o faktury do paragonów z oznaczeniami GTU, czy bez oznaczeń,

o transakcje nabyć a oznaczenia GTU,

o oznaczenia transakcji transgranicznych nowymi symbolami,

o sposób wykazywania paragonów z NIP w JPK_VAT w 2020 r. i w 2021 r.,

o wykazywanie faktur i transakcji wystawionych/zrealizowanych przed 1 października 2020 r. w nowym JPK_VAT,

o transakcje sprzedaży i zakupów w ramach odwrotnego obciążenia w JPK_VAT,

o identyfikowanie faktur sprzedaży i zakupów oznaczeniem MPP,

o niestaranność legislacyjna w rozporządzeniu w sprawie ewidencji i deklaracji,

· przypadek braku korelacji pomiędzy ewidencją a deklaracją w nowym JPK_VAT,

· składanie kwartalnych JPK_VAT,

· nowe zasady obowiązkowego korygowania ewidencji i jego wpływ na deklarację VAT.

5. Zmiany w rozliczaniu importu towarów:

· warunki rozliczania VAT od importu w ewidencji i deklaracji,

· likwidacja niektórych obowiązków od lipca i od października 2020 r.,

· likwidacja możliwości składania kwartalnych deklaracji dla podatników rozliczających import na nowych zasadach.

6. Zmiany związane z COVID-19:

· czynności objęte kasami online od stycznia 2021 r. z uwzględnieniem rozstrzygnięć zawartych w interpretacjach indywidualnych,

· możliwości uniknięcia instalacji kasy online,

· przesunięcie terminu wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste a konsekwencje w podatku VAT dla sprzedawców i nabywców.


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener: Wojciech Zajączkowski


Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Były wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi.Termin i miejsce:

28.09.2020 r. godz. 9.00 – 14.45

Sala konferencyjna Biuro Centrum

ul. Mickiewicza 29 Katowice

Sala na „Wysokim Parterze”


WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

https://slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=4325

do dnia22 września 2020r., który to dzień jest również dniem rezygnacji bezkosztowej ze szkolenia.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.


Płatność na szkoleniew formie przelewu do 22 września br.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN bruttodla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony oraz w sposób nieograniczony czasowo oraz terytorialnie wielokrotne wykorzystywany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono mój wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach służących promocji działalności Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w szczególności w: mediach (np. Internet), w materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, ulotkach,), materiałach konferencyjnych (np. prezentacjach), materiałach szkoleniowych udostępnianych w panelu m-doradca członkom Krajowej Izby Doradców Podatkowych), informacjach prasowych.

Dane przetwarzane będą przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310, 02-362 Warszawa), jako administratora jedynie w celu co do którego została wyrażona zgoda. Dane podaję dobrowolnie, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na jej podstawie przed jej wycofaniem. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych dostępnych jest na stronie www.krdp.pl w zakładkach „polityka prywatności” i „RODO”.


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniudo 22 września tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x