Szczegóły szkolenia / imprezy

PRAWO PRACY W PRAKTYCE W II POŁOWIE 2020 ROKU. Szkolenie dla doradców oraz ich pracowników. katowice. PUNKTY.
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 47 / 48
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-09-21
Data zakończenia: 2020-09-21
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Uwaga! W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie do dnia 16.09.2020 r.
Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 liczba osób na tym szkoleniu jest ograniczona do 60.

Materiały zostaną udostępnione w dniu 17.09.2020 r. tylko tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie.


Podczas szkolenia będą obowiązywały następujące zasady:

- zasada „dwóch uczestników = jeden stolik” z zachowaniem odpowiednich odstępów,

- zasłaniamy nos i usta,

- stosujemy i udostępniamy uczestnikom żele antybakteryjne: płyn do dezynfekcji znajduje się w holu przy wejściu do biurowca bezdotykowy i w sali wykładowej przy wejściu areozol ręczny,

- przed szkoleniem, uczestnicy wypełniają ankiety dotyczące stanu zachorowalności na COVID-19 oraz oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo w szkoleniu,

- zasady dotyczące cateringu: ciastka są porcjowane osobno dla każdego uczestnika w plastikowym przezroczystym pojemniku, na stoliku dla każdego z butelka wody i kubkiem

kawa, herbata, cukier podane w saszetkach, wrzątek w bemarze,

- na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego

i stosujemy się do wytycznych.


Program szkolenia:

1. Zasady funkcjonowania pracy zdalnej w czasie trwania tarczy i zasady pracy zdalnej po uchyleniu przepisu we wrześniu 2020 roku.

2. Dane osobowe w prawie pracy, modyfikacja w związku z sytuacją kryzysową.

3. Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie oceny stanu zdrowia pracownika w związku z koronawirusem.

4. Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie pozyskania informacji o miejscu prywatnego pobytu pracownika w związku z koronawirusem.

5. Praca z domu w przypadku zagrożenia koronawirusem.

6. Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu i dyskryminacji.

7. Zmiany kodeksu pracy dotyczące mobbingu.

8. Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzeń w długim okresie rozliczeniowym.

9. Harmonogramowanie czasu pracy w długim okresie rozliczeniowym. Bank godzin.

10. Święto w sobotę i zasady obniżania wymiaru czasu pracy.

11. Rozliczanie czasu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, godziny ponadwymiarowe, a godziny nadliczbowe.

12. Rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy.

13. Długi okres rozliczeniowy a wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego.

14. Niepełny wymiar czasu pracy, a prawo do zasiłków oraz ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.

15. Ustalenie nominalnego czasu pracy w roku, w którym doszło do obniżenia wymiaru czasu pracy.

16. Obniżone wymiary czasu pracy w okresie tarczy, a wydawanie świadectwa pracy.

17. Urlop w obniżonym wymiarze czasu pracy a zapisy w świadectwie pracy.

18. Przestój kodeksowy a przestój ekonomiczny.

19. Dobór pracowników do zwolnień z przyczyn ekonomicznych. Kryteria doboru
w przyczynie wypowiedzenia.

20. Zmiany w zakresie badań lekarskich w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

21. Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.

22. Rozszerzenie szkoleń bhp w formie online.

23. Zmiany w zakresie wydawania świadectwa pracy oraz terminu na jego sprostowanie.

24. Skreślenie przepisu dotyczącego wydawania odpisów świadectwa pracy. Co w zamian?

25. Nowe brzmienie przepisu w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej z tytułu niewydania lub nieterminowego wydania świadectwa pracy.

26. Nowe zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych.

27. Ograniczenie w wypłacaniu odpraw z przyczyn ekonomicznych.

28. Możliwość zwolnienia się z umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

29. Zmiany w zakresie kwot wolnych od potrąceń – podwyższanie kwoty o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny.

30. Możliwość zawieszenia wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy i niewypłacanie świadczeń – art. 9(1) kp.

31. Możliwość zawieszenia postanowień umów o pracę, obniżenie etatu, obniżenie wynagrodzenia – art. 23(1a) kp.;

32. Przestój w zakładzie pracy – jak ustalić wynagrodzenie i w jaki sposób informować pracowników o przestoju.

33. Jakie wynagrodzenie płaci pracodawca, gdy sam podejmie decyzję o niedopuszczeniu pracownika do pracy w związku z podejrzeniem stanu zdrowia?

34. Rekomendacje w zakresie czasu pracy w okresie epidemii. Jakie rozwiązania przyjąć i jak je wprowadzać – równoważny system czasu pracy, okres rozliczeniowy wydłużony do 12 miesięcy, ruchomy i elastyczny czas pracy, ustalanie harmonogramów czasu pracy, by zaoszczędzić godziny na czas po epidemii.

35. Czy pracodawca może jednostronnie polecić pracę z domu lub z innego miejsca.

36. Zawieszenie postanowień regulaminu pracy i wynagradzania na czas kryzysu.

37. Jednostronne wysyłanie pracownika na urlop podczas kryzysu!!!!!

38. Co zrobić, by pracownik wykorzystał urlop bieżący!!!!

39. Zmiany w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych.

40. Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Przemysław Pogłódek


Doktorant, wykładowca wyższych uczelni, inspektor pracy, autor publikacji naukowych i prasowych, audytor wewnętrzny.
Termin i miejsce:

21.09.2020 r. godz. 9.00 – 14.45

Sala konferencyjna Biuro Centrum

ul. Mickiewicza 29, Katowice

Sala na „Wysokim Parterze”WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

https://slaski.kidp.pl/admin.php?m=szkolenia&o=showSzkolenie&id=4324

do dnia 15 września 2020r., który to dzień jest również dniem rezygnacji bezkosztowej ze szkolenia.


1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu do 15 września br.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony oraz w sposób nieograniczony czasowo oraz terytorialnie wielokrotne wykorzystywany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono mój wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach służących promocji działalności Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w szczególności w: mediach (np. Internet), w materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, ulotkach,), materiałach konferencyjnych (np. prezentacjach), materiałach szkoleniowych udostępnianych w panelu m-doradca członkom Krajowej Izby Doradców Podatkowych), informacjach prasowych.

Dane przetwarzane będą przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310, 02-362 Warszawa), jako administratora jedynie w celu co do którego została wyrażona zgoda. Dane podaję dobrowolnie, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na jej podstawie przed jej wycofaniem. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych dostępnych jest na stronie www.krdp.pl w zakładkach „polityka prywatności” i „RODO”.


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu do 15 września tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x