Szczegóły szkolenia / imprezy

Rozliczanie świadczeń i benefitów pracowniczych w 2020 r. w aspekcie składek ZUS i podatku dochodowego praktyczne warsztaty dla zaawansowanych. Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników. Bielsko-Biała. PUNKTY.
Kategoria: Rozliczenia pracowników- opodatkowanie i oskładkowanie różnego rodzaju wynagrodzeń
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 21 / 100
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-02-27
Data zakończenia: 2020-02-27
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program szkolenia:

 

I.             Rozliczanie podróży służbowych w 2020 r. na bazie wybranych zagadnień

1.            dojazd na lotnisko w obrębie miejsca zamieszkania a przychód

2.            warunki pomniejszania diet krajowych i zagranicznych

3.            rozliczenie składkowo – podatkowe finansowanych posiłków

4.            posiłki w ramach spotkań służbowych, szkoleń

5.            kurs waluty właściwy dla ustalenia kosztu z tytułu wypłaconej diety

6.            opłaty za autostrady i parkingi

 

II.            Samochody w jazdach lokalnych i prywatnych w 2020 r.

1.            zwrot kosztów używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy

2.            samochody służbowe do celów prywatnych w najnowszych interpretacjach

 

III.          Podatek i składki ZUS od benefitów pracowniczych w 2020 r. w tym dla pracowników do 26 lat

1.            posiłki udostępniane pracownikom

2.            finansowanie pracownikom dojazdu do pracy

3.            podnoszenie kwalifikacji zwodowych

4.            świadczenia finansowane ze środków obrotowych i tych przeznaczonych na cele socjalne

             paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety

             dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty

             kwalifikowane jako zapomogi losowe

             w postaci tzw. imprez masowych

             związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych

             świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18

5.            korzyści materialne wynikające z przepisów płacowych

             pakiety medyczne – ubezpieczenia grupowe

             udostępnianie pracownikom mieszkań

6.            świadczenia przysługujące pracownikom w okresie pobierania świadczeń chorobowych

 

IV.          Podatek i składki ZUS a pozostałe świadczenia pracownicze w najnowszych interpretacjach

1.            profilaktyczne (napoje) posiłki – zmiany w przepisach

2.            finansowanie noclegów pracownikom:

             mobilnym, w podróży służbowej i oddelegowanym

3.            ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży

4.            upominki dla pracowników w związku z jubileuszem firmy

5.            prezenty dla pracowników odchodzących na emeryturę


 


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


 

Trener:  Przemysław Jeżek

Specjalista z zakresu prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Pracował

w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy.

Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa Gofin. Trener, doradca współpracujący z kilkoma firmami szkoleniowymi w Polsce oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. 

Termin i miejsce:

27.02.2020 r. godz. 09.00 – 14.45

Aula Wykładowa
Szkoła Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
A. Frycza Modrzewskiego 12
43-300 Bielsko-Biała

 


 

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=4121 

do dnia 24 lutego 2020 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html  

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.

 


 

Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


 

 

KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto  dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony oraz w sposób nieograniczony czasowo oraz terytorialnie wielokrotne wykorzystywany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono mój wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach służących promocji działalności Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w szczególności w: mediach (np. Internet), w materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, ulotkach,), materiałach konferencyjnych (np. prezentacjach), materiałach szkoleniowych udostępnianych w panelu m-doradca członkom Krajowej Izby Doradców Podatkowych), informacjach prasowych.

Dane przetwarzane będą przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310, 02-362 Warszawa), jako administratora jedynie w celu co do którego została wyrażona zgoda. Dane podaję dobrowolnie, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na jej podstawie przed jej wycofaniem. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych dostępnych jest na stronie www.krdp.pl w zakładkach „polityka prywatności” i „RODO”.


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJADoradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


 

Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x