Szczegóły szkolenia / imprezy

Wynagrodzenia i Zasiłki na Liście Płac w 2020 r. zaawansowane warsztaty dla praktyków. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Katowice. Punkty.
Kategoria: Rozliczenia pracowników- opodatkowanie i oskładkowanie różnego rodzaju wynagrodzeń
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 46 / 100
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-02-28
Data zakończenia: 2020-02-28
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program szkolenia:

 

I.             Przychody pracowników do 26 lat na liście płac w 2020 r.

1.            podział składników wynagrodzenia i generowanie danych do PIT-11

2.            składki ZUS z części opodatkowanej i nieopodatkowanej

3.            rozliczenie przychodu a ukończenie 26 lat w trakcie miesiąca kalendarzowego

4.            przekroczenie limitu przychodu w trakcie miesiąca kalendarzowego

5.            świadczenia z ZFŚS w części zwolnionej z opodatkowania i opodatkowane

6.            hipotetyczny podatek a obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki

7.            rozliczenie wynagrodzenia i zasiłku w danym miesiącu

 

II.            Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków w 2020 r.

1.            kwota wolna od potrąceń po przystąpieniu pracownika do PPK i przychodów zwolnionych z opodatkowania do 26 lat

2.            wypłata w danym miesiącu wynagrodzenia i zasiłku

3.            kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu

4.            potrącenia z wypłaconych odpraw i ekwiwalentu za urlop

 

 

III.          Podatkowe rozliczenie wpłat do PPK w 2020 r.

1.            jak ująć na liście płac wpłaty do PPK

2.            rozliczenie podatku od wpłat pracodawcy

3.            rozwiązanie umowy o pracę a wpłaty dokonywane w miesiącu następnym

4.            wpłaty do PPK na przełomie roku kalendarzowego – skutki w podatku

5.            wykazywanie wpłat do PPK w raporcie ZUS RCA

 

IV.          Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent w 2020 r.

1.            zmienne składniki a urlop w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia

2.            premia w podstawie wynagrodzenia za urlop

3.            dopełnienie podstawy do ekwiwalentu przy różnych absencjach

4.            ekwiwalent przy krótkim stażu pracowniczym

5.            podstawa po zmianach w składnikach wynagrodzenia 

6.            zawarcie kolejnej umowy o pracę a podstawa do urlopu

 

V.           Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

1.            wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy

2.            świadczenie chorobowe za część przepracowanej dniówki roboczej

3.            rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego a niedopracowane

i nadpracowane godziny

4.            powrót z urlopu rodzicielskiego i bezpośrednie wykorzystanie urlopu

5.            okres wyczekiwania na świadczenie chorobowe a wysokość wynagrodzenia

6.            wynagrodzenie za pracę a zwolnienie lekarskie na dni wolne od pracy

7.            wynagrodzenie za pracę a zwolnienie lekarskie na dni robocze

8.            wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez pozostałe 30 dni

9.            zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego i choroba

 

VI.          Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

1.            warunki uwzględniania składnika wynagrodzenia w podstawie

2.            zasady uzupełniania zmiennych składników wynagrodzenia

3.            uzupełnianie wynagrodzenia w miesiącu w którym wystąpił urlop wypoczynkowy

4.            wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę

 


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


 

Trener:  Przemysław Jeżek

Specjalista z zakresu prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy.

Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa Gofin. Trener, doradca współpracujący z kilkoma firmami szkoleniowymi w Polsce oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.


 

Termin i miejsce:

28.02.2020 r. godz. 09.00 – 14.45

Sala konferencyjna (wysoki parter)

Biuro Centrum Katowice

ul. Mickiewicza 29, Katowice

 


 

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=4120 


do dnia 24 lutego 2020 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html  

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.

 


 

Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


 

 

KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto  dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony oraz w sposób nieograniczony czasowo oraz terytorialnie wielokrotne wykorzystywany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono mój wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach służących promocji działalności Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w szczególności w: mediach (np. Internet), w materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, ulotkach,), materiałach konferencyjnych (np. prezentacjach), materiałach szkoleniowych udostępnianych w panelu m-doradca członkom Krajowej Izby Doradców Podatkowych), informacjach prasowych.

Dane przetwarzane będą przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310, 02-362 Warszawa), jako administratora jedynie w celu co do którego została wyrażona zgoda. Dane podaję dobrowolnie, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na jej podstawie przed jej wycofaniem. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych dostępnych jest na stronie www.krdp.pl w zakładkach „polityka prywatności” i „RODO”.


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJADoradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


 

Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x