Szczegóły szkolenia / imprezy

Podatek od towarów i usług - omówienie szeregu nowelizacji ustawy o VAT wchodzących w życie od 1 września 2019 r., 1 listopada 2019 r., 1 stycznia 2020 r. oraz 1 kwietnia 2020 r. . Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Katowice. PUNKTY.
Kategoria: Zmiany w podatku VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 126 / 120
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-02-06
Data zakończenia: 2020-02-06
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program szkolenia:


I) 1 września 2019 r. - nowelizacja ustawy o VAT :

a) Rozszerzenie prowadzonego przez Ministra Finansów internetowego rejestru danych podatników podatku VAT, m.in. o numery kont zarejestrowane w urzędach skarbowych,

b) Nowa definicja tzw. pierwszego zasiedlenia nieruchomości,

c) Uznawanie za poprawnie opodatkowane VAT niektórych czynności sprzedaży (w formie licytacji), formalnie mogących spełniać przesłanki zwolnienia z podatku VAT,

d) Wyłączenie możliwości stosowania zwolnień podmiotowych przy dokonywaniu handlu sprzętem AGD, kosmetykami, częściami do pojazdów oraz świadczeniu usług sciąganiu długów,

e) Obowiązek płatności „granicznego” należnego VAT od sprowadzanych w ramach WNT paliw bez względu na ich przeznaczenie.

II) 1 listopada 2019 r. - nowelizacja ustawy o VAT oraz PIT i CIT w zakresie obowiązku stosowania przez podatników mechanizmu podzielonej płatności (split payment), zmiany stawek VAT dla wydawnictw oraz możliwości składania wniosków o uzyskanie WIS :

a) Likwidacja odwrotnego obciążenia w zakresie dotychczas obowiązującym dla „krajowych” dostaw towarów i świadczenia usług (w tym składanych informacji podsumowujących),

b) Nowy załącznik do ustawy zawierający listę towarów i usług objętych obowiązkową podzielona płatnością,

c) Określenie warunków obowiązkowego stosowania podzielonej płatności przez podatników,

d) Modyfikacja przepisów dotyczących dokonywania komunikatu przelewu oraz funkcjonowania tzw. „rachunku VAT”

e) Obowiązek wystawcy faktury, co do właściwego jej oznaczenia wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” – sankcje podatkowe za zaniechanie oznaczenia,

f) Sankcje podatkowe (oraz możliwości ich uniknięcia) za niewypełnianie obowiązku w zakresie stosowania podzielonej płatności – zarówno w podatku VAT, jak i w podatkach dochodowych,

g) Mechanizm podzielonej płatności, jako zalecana przez ustawodawcę forma regulowania zobowiązań przez podatnika, w tym uniknięcie tzw. solidarnej odpowiedzialności nabywcy,

h) Likwidacja tzw. Kaucji gwarancyjnej – zasady zwrotu uprzednio wpłaconych kaucji,

i) Uprawnienie podatników do składania wniosków o otrzymanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS),

j) Obniżone stawki podatku VAT dla wydawnictw prasowych i dziełowych, w tym sprzedawanych w formie elektronicznej.

III) 1 stycznia 2020 r. – Nowelizacja ustawy o CIT i PIT oraz Ordynacji podatkowej w odniesieniu do płatności na rachunki uwidocznione w rejestrze udostępnianym przez Ministra Finansów oraz wprowadzenie kas rejestrujących ON-LINE u niektórych podatników VAT,

a) Zasady obligatoryjnej zapłaty należności za nabyte towary i usługi na rachunek kontrahenta zarejestrowany w urzędzie skarbowym,

b) Sankcje podatkowe w podatkach PIT i CIT – brak zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, z możliwością uniknięcia sankcji,

c) Sankcja podatkowa w podatku VAT - solidarna odpowiedzialność nabywcy z tytułu zaległości VAT u dostawcy towaru lub usługi – nowe przesłanki ustalone w Ordynacji podatkowej,

d) Zasady nabywania, zgłoszenia do urzędu skarbowego i rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przez kasy rejestrujące połączone z Centralnym Repozytorium; ustawowe ulgi związane z wydatkami na nabycie nowych kas rejestrujących.

e) Wystawienie faktury dla podatnika wyłącznie na podstawie uprzednio wystawionego paragonu z NIP podatnika, pod rygorem sankcji podatkowych dla dostawcy i nabywcy (możliwość uniknięcia sankcji),

f) Nowe zasady dostaw towarów przemieszczanych transgranicznie z zastosowaniem magazynów typu call-off,

g) Przepisy precyzujące dokonywanie transgranicznych tzw. transakcji łańcuchowych,

h) Nowe rygory zastosowania przez podatnika stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów – terminowe złożenie informacji podsumowującej.

IV) 1 kwietnia 2020 r. - Nowelizacja ustawy dotycząca stawek podatku VAT – 23%, 8%, 5% - tzw. „Nowa Matryca Stawek VAT” oraz nowelizacja dotycząca wspólnego dokumentu elektronicznego JPK oraz deklaracji podatkowej VAT-7 i VAT-7K:

a) Zmiana oznaczeń stosowanych w załącznikach i przepisach ustawowych dla towarów z klasyfikacji PKWIU na Kod Celny „CN”,

b) Wprowadzenie obowiązującej mocy dla wydawanych przez Dyrektora KIS - Wiążących Informacji Stawkowych (WIS),

c) Ustalenie nowych załączników do ustawy o VAT, określających zakres towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT oraz wyłączających stosowanie tzw. zwolnienia podmiotowego podatnika VAT ,

d) Ewidencja dotycząca podatku VAT – zakres, terminy przesłania do organu, korekty,

e) Zapisy błędne i niezgodne ze stanem faktycznym – możliwe kary za nieprawidłowości,

f) Modyfikacja stosowania szczególnej procedury celnej przy imporcie towarów.

g) Zapis pozwalający na wprowadzenie nowego oprogramowania w zakresie wspólnego JPK oraz deklaracji vatowskich – dopiero od 1 lipca 2020 r.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


 

Trener:  Krzysztof Woźniak

 Doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997 - 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. 

Termin i miejsce:

06.02.2020 r. godz. 09.00 – 14.45

 

Sala konferencyjna (wysoki parter)

Biuro Centrum Katowice

ul. Mickiewicza 29, Katowice

 

 


 

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=4119 


do dnia 3 lutego 2020 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html  

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.

 


 

Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


 

 

KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto  dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html

 

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony oraz w sposób nieograniczony czasowo oraz terytorialnie wielokrotne wykorzystywany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono mój wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach służących promocji działalności Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w szczególności w: mediach (np. Internet), w materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, ulotkach,), materiałach konferencyjnych (np. prezentacjach), materiałach szkoleniowych udostępnianych w panelu m-doradca członkom Krajowej Izby Doradców Podatkowych), informacjach prasowych.

Dane przetwarzane będą przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310, 02-362 Warszawa), jako administratora jedynie w celu co do którego została wyrażona zgoda. Dane podaję dobrowolnie, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na jej podstawie przed jej wycofaniem. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych dostępnych jest na stronie www.krdp.pl w zakładkach „polityka prywatności” i „RODO”.


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJADoradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


 

Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x