Szczegóły szkolenia / imprezy

ZMIANY W PRAWIE PRACY I ZFŚS w 2019 r. ORAZ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. PUNKTY. Katowice.
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 65 / 100
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-12-02
Data zakończenia: 2019-12-02
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program:

I MODUŁ: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

I. Pracodawca a PPK

1. Terminarz przystępowania do PPK oraz możliwość zwolnienia z obowiązku utworzenia

 1. Podmioty zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK
 2. Rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK
 3. Zasady ustalania i odprowadzania wpłat na PPK

- wpłata podstawowa

- wpłata dodatkowa

- technika odprowadzania wpłat

5. Obowiązki podatkowe oraz wobec ZUS

6. Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy

7. Umowy PPK

- umowa o zarządzanie PPK – strony, przedmiot, skutki braku wyboru oferty

- umowa o prowadzenie PPK – strony, przedmiot

8. Zmiana pracodawcy a PPK

9. Odpowiedzialność karna pracodawcy

II. Pracownik a PPK

 1. Obligatoryjne uczestnictwo w PPK
 2. Wystąpienie z PPK
 3. Zasady dysponowania środkami PPK

- przed 60 rokiem życia

- po 60 roku życia

- sytuacja osobista pracownika a dysponowanie środkami (śmierć, rozwód, unieważnienie małżeństwa, sfinansowanie wkładu własnego kredytu)

- sytuacja zawodowa pracownika a PPK – zmiana pracodawcy

4. Jednoczesne uczestnictwo w kilku programach

III. Środki PPK

 1. Rodzaje i wysokość wpłat
 2. Składka powitalna i dopłata roczna z budżetu państwa
 3. Koszty zarządzania PPK – limity
 4. Zasady inwestowania
 5. Nadzór nad PPK
 6. Odpowiedzialność karna

IV. PPK – uwagi ogólne

1) cele i korzyści dla pracownika i pracodawcy

2) ewidencja PPK

3) Portal PPK

4) Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki

II MODUŁ: ZMIANY W PRAWIE PRACY

1. Zmiany do kodeksu pracy od 04.05.2019 r. dostosowanie do RODO – problemy praktyczne

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

a. nowy katalog danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie

b. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika – wzór z omówieniem

c. zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy

d. przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (wrażliwych) od kandydatów

e. obowiązek informacyjny względem kandydatów (wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem:

f. cel ( w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku)

· podstawy przetwarzania danych osobowych

· zgoda kandydata na przetwarzanie danych i jej wycofanie a proces rekrutacyjny

g. proces rekrutacyjny i rozmowa kwalifikacyjna – obowiązki i ograniczenia pracodawcy w przetwarzaniu danych osobowych

2. Pracownik

a. nowy katalog danych osobowych żądanych od pracownika

b. kwestionariusz osobowy dla pracownika – wzór z omówieniem

c. obowiązek informacyjny względem pracowników (wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem)

· cel (w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku)

· podstawy przetwarzania danych osobowych

d. okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów

e. wyrywkowe kontrole alkomatem na okoliczność trzeźwości po 04.05.2019 r.

3. Monitoring w zakładzie pracy

a. dokumentacja monitoringu – wzór zapisów, omówienie

b. ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – od 04.05.2019 r.

c. monitoring poczty elektronicznej

d. monitoring lokalizacyjny GPS

4. Orzeczenia lekarskie - zakres orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu

5. Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy: listy obecności, identyfikatory, dane zamieszczane na stronach internetowych, udostępnianie danych pracownika podmiotom zewnętrznym,

6. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby funkcjonowania ZFŚS od 4.05.2019 r.

2. Zmiany w świadectwie pracy

a) oznaczenie terminu wydania świadectwa pracy w KP

b) pozew o wydanie świadectwa pracy (równoległe zmiany w Kodeksie postepowania cywilnego)

c) nowe przepisy dt grzywny za niewydanie świadectwa w terminie

d) nowy termin żądania i powództwa o sprostowanie świadectwa pracy

e) nowy wzór (omówienie) według projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

3. Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych od 04.05.2019 r. związane z RODO oraz ochrona danych osobowych w działalności socjalnej pracodawcy

a) wymóg zmian regulaminów ZFŚS

b) dokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

c) upoważnienia do danych osobowych w zakresie ZFŚS

d) nowy obowiązek – coroczny audyt dokumentacji ZFŚS – sposób dokumentowania realizacji

4. Zmiany w Kodeksie pracy od 07.09.2019 r.

Zmiany przepisów dotyczących:

a) przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku pracy

b) mobbingu i dyskryminacji

c) uprawnień innego członka rodziny korzystającego z urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego

5. Zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.:

a. nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników

b. wybór postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej (papierowa czy elektroniczna) - wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Cyfryzacji – elastyczne podejście

c. skrócenie i wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej na przykładach

d. obowiązek informowania o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej – wzór informacji dla pracownika

e. dokumentacja czasu pracy: wzór karty ewidencji czasu pracy oraz pozostałej dokumentacji czasu pracy, zasady prowadzenia, przechowywania oraz wydawania

1. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia w 2019 r. – nowe obowiązki dokumentowania, zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r., odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków:

a. nowy domyślny sposób wypłaty wynagrodzenia, wzór wniosku o wypłatę do rąk własnych

b. dokumentowanie wypłaty wynagrodzenia – jak zrealizować obowiązek prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia – okres przechowywania i wydawania dokumentacji

c. nowe granice i kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych

d. nowe zasady dot. potrąceń z diet z tytułu podróży służbowych

e. wyższa grzywna wymierzona przez komornika pracodawcy

f. konsekwencje nielegalnego zatrudniania pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi

2. Nowe uprawnienia pracodawców wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2019 r.:

a. ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na niektórych stanowiskach administracyjno-biurowych.

b. rozszerzenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę

c. nowe instrumenty kontroli zwolnień lekarskich pracowników

1. Ulga dla młodych – zasady naliczania wynagrodzenia za pracę osób do 26. roku życia, dokumentacja.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.
Trener: Anna Stokłosa LL.M.Termin i miejsce:

02.12.2019 r. godz. 09.00 – 14.45

Sala konferencyjna (wysoki parter)

Biuro Centrum Katowice

ul. Mickiewicza 29, KatowiceWSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. cateringWARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=4006

do dnia 28 listopada 2019 r.


1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.


2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.

Materiały dla uczestników szkolenia będą do pobrania w panelu mDoradca dwa dni robocze przed planowanym szkoleniem.
Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA: Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x