Szczegóły szkolenia / imprezy

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. Szkolenie dla doradców oraz ich pracowników. Katowice. Punkty.
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 77 / 100
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-06-10
Data zakończenia: 2019-06-10
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program:

1. Rozróżnienie podstawowych pojęć:

• cudzoziemiec;

• zatrudnienie i inna praca zarobkowa;

• podmiot zatrudniający cudzoziemca;

• nielegalny pobyt;

• nielegalne powierzenie wykonywania pracy;

• nielegalne wykonywanie pracy.

2. Podstawy prawne legalnego pobytu i pracy cudzoziemców:

• ustawy;

• rozporządzenia;

• zarządzenia organów administracji;

• wzory dokumentów.

3. Dokumenty tożsamości cudzoziemców:

• paszport;

• tymczasowy Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca;

• karta pobytu obywatela Unii Europejskiej;

• praktyczna weryfikacja ww. dokumentów.

4. Zalegalizowanie pobytu cudzoziemców:

• poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego;

• paszporty biometryczne;

• wizy „pozytywne: oraz „negatywne” (bez możliwości pracy);

• zezwolenia na pobyt w Polsce „pozytywne” oraz „negatywne” (bez możliwości pracy);

• stemple w paszporcie legalizujące pobyt w tzw. „procedurze”;

• mały ruch graniczny;

• pobyt stały (osiedlenie się);

• pobyt rezydenta długoterminowego WE;

• dokumenty pobytowe obywatela UE oraz jego rodziny;

• inne tytuły pobytowe cudzoziemców.

5. Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę

w Polsce:

• posiadanie określonych statusów w Polsce;

• krótkie okresy pracy nie wymagające uzyskania zezwoleń na pracę w Polsce;

• konkretne prace, których wykonywanie nie wymaga otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce;

• status studenta/doktoranta stacjonarnego/niestacjonarnego;

• status absolwenta szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej;

• status absolwenta studiów/studiów doktoranckich stacjonarnych/niestacjonarnych w Polsce/Unii Europejskiej;

• Karta Polaka.

6. Praca w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń”:

• na czym polega uproszczony tryb legalizacji pracy cudzoziemców;

• kogo dotyczy i przez jaki okres;

• organ/miejsce uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;

• dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji oświadczenia;

• odmowa zarejestrowania oświadczenia – odmowa obligatoryjna i fakultatywna;

• termin wpisu do ewidencji oświadczeń/ odmowa uzyskania wpisu;

• treść oświadczenia;

• obowiązki podmiotu po uzyskaniu oświadczenia – agencje pracy tymczasowej oraz pozostałe podmioty;

• praca zgodna z uzyskanym oświadczeniem;

• przesłanki zmiany oświadczenia;

• praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę/pobyt i pracę.

7. Zezwolenie na pracę cudzoziemców na terenie Polski:

• co to jest zezwolenie na pracę;

• kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;

• organ wydający zezwolenie;

• procedura uzyskania zezwolenia;

• treść zezwolenia;

• okres zezwolenia;

• zmiana zezwolenia;

• przedłużenie zezwolenia;

• przesłanki odmowy wydania zezwolenia;

• obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.

8. Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski:

• co to jest zezwolenie na pobyt i pracę;

• kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;

• organ wydający zezwolenie;

• procedura uzyskania zezwolenia;

• treść zezwolenia;

• okres zezwolenia;

• zmiana zezwolenia;

• przedłużenie zezwolenia;

• przesłanki odmowy wydania zezwolenia;

• obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia.

9. Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców w zawodzie wymagającym wyso-kich kwalifikacji - NIEBIESKA KARTA UE (krótka charakterystyka):

• co to jest niebieska karta UE;

• kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;

• organ wydający zezwolenie;

• procedura uzyskania zezwolenia;

• treść zezwolenia;

• okres zezwolenia;

• zmiana zezwolenia;

• przedłużenie zezwolenia;

• przesłanki odmowy wydania zezwolenia;

• obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia.

10. Zezwolenie na pobyt i pracę sezonową cudzoziemców na terenie Polski (krótka charakterystyka):

• co to jest zezwolenie na pobyt i pracę sezonową;

• kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;

• organ wydający zezwolenie;

• procedura uzyskania zezwolenia;

• treść zezwolenia;

• okres zezwolenia;

• zmiana zezwolenia;

• przedłużenie zezwolenia;

• przesłanki odmowy wydania zezwolenia;

• obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.

11. Okoliczności zatrudnienia cudzoziemców, obowiązki podmiotów zatrudniają-cych cudzoziemców:

• tłumaczenie dokumentów dla cudzoziemców;

• ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu/pracy cudzoziemca;

• ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia;

• uznawanie uprawnień, kwalifikacji cudzoziemców przez polskie organy, instytu-cje;

• schemat zatrudnienia cudzoziemca poza zakładem pracy - praca tymczasowa oraz outsourcing;

• obowiązki przedsiębiorcy wobec organów kontrolujących pobyt i pracę cudzo-ziemców – Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczna.

12. Uzyskanie nr PESEL dla cudzoziemca :

• podstawa prawna,

• warunki,

• dokumenty,

• procedura,

• opłaty,

11. Zameldowanie cudzoziemca w Polsce:

• podstawa prawna,

• obowiązek meldunkowy,

• warunki,

• dokumenty,

• procedura,

• opłaty.

12. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca:

• odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowa-nie przed sądem;

• sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa;

• inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – wyda-lenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę.

13. Kierunki zmian przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców:

• oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom;

• zezwolenia na pracę;

• zezwolenia na pobyt i pracę.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Cezary Pytlarz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Jeden z dwóch pierwszych inspektorów pracy w PIP, który uzyskał tytuł specjalisty oraz pierwszy i jedyny inspektor pracy w Polsce, który posiada tytuł głównego specjalisty. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. Przygotowywał stanowiska PIP oraz SG w zakresie kontroli legalności zatrudnienia. Przygotowywał wnioski legislacyjne oraz opiniował projekty aktów prawnych dot. za-trudnienia cudzoziemców.
W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców.
Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów ponad 200 szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził po-nad 50 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Prowadził szkolenia m.in. dla: Deloitte Polska, Shell Polska, Fujitsu Polska, Sabre Polska, M-Bank, Mo-stostal Zabrze, Faurecja Polska, Maflow Boryszew Group, Virtu, Electropoli Polska, TRW Automotive, Pro Relocation, Politechnika Wrocławska, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocła-wiu.

Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publiko-wanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.
Wykładowca - z zakresu zatrudniania cudzoziemców - w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach.

Obecnie korzystając z długoletniej praktyki prowadzi działalność gospodarczą, w takcie której prowadzi szkolenia oraz audyty przedsiębiorców, zapewnienia profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców. Chcąc wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów, a także potrzebom rynku w ramach tzw. outsourcingu skutecznie prze-prowadził kilkaset postępować dotyczących zarejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terytorium RP. Pomagał wielu podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców. Współpracuje z licznymi kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju.
Termin i miejsce:

10.06.2019 r. godz. 09.00 – 14.45

Katowice

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. cateringWARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3745

do dnia 4 czerwca 2019 r.


1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x